A-Level

 
เนื้อหารายวิชา
 Advanced Level General Certificate of Secondary Education (A-Level) ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน สำหรับศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในหลักสูตร ของสหราชอาณาจักรสำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 16-18 ปี โดยเป็นหลักสูตรที่ต่อยอดจากหลักสูตร IGCSE หรือ GCE จากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี 2559 การสอบ IGCSE 5 วิชานั้น ไม่สามารถเทียบวุฒิเท่ากับม.6 ได้อีกต่อไป แต่จำเป็นต้องมีผลสอบ AS หรือ A-Level อีก 3 วิชา (ไม่ต่ำกว่า C) อีกด้วย
 A-Level มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยโดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาต่อ 2 ปี A-Level มีวัตถุประสงค์และความคล้ายกับหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ในแง่เนื้อหาที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเลือกวิชาที่ถนัดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยต่อไป
A-Level ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่คือ
 1. AS Examination(Advanced Subsidiary) โดยทั่วไปคือการเรียนในช่วง Year 12
 2. A2 Examination โดยทั่วไปคือการเรียนในช่วง Year 13

ในกรณีที่นักเรียนเลือกเรียนเฉพาะ AS จะได้ Credit เท่ากับกึ่งหนึ่งของ A-Level โดยนักเรียนส่วนมากเรียน AS 4 วิชาและ A2 3 วิชา เนื่องจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศส่วนใหญ่ต้องการผลสอบ A2 3 วิชาเป็นอย่างน้อย (ในไทย ต้องการอย่างน้อย AS 3 วิชาขึ้นไป) การที่จะสอบให้ผ่านในหลักสูตร A-Level ผู้สอบต้องนำผลการศึกษาที่สอบผ่าน 3 วิชารวมกับผล IGCSE 5 วิชา ไปขอเทียบวุฒิการศึกษาและยื่นสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้โดยจะนำผลที่ได้ไปยื่นศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

 ในปัจจุบันมีหลายองค์กร (Examination Board) ทำหน้าที่ออกข้อสอบ A-Level ได้แก่ CIE, OCR, Edexcel และ AQA แต่ละองค์กรจะมีลักษณะการออกข้อสอบที่ต่างกันไปโรงเรียนนานาชาติแต่ละแห่งจะเลือก Examination Board ที่จะออกข้อสอบ ซึ่งอาจเหมือนหรือต่างจากโรงเรียนอื่นๆก็ได้

รายวิชาในหลักสูตร A-Level มีรายวิชาให้เลือกสอบจาก 5 กลุ่มวิชา อันประกอบไปด้วย

 1. กลุ่มวิชาภาษา (Language)
 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)
 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
 4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
 5. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational)
 หน่วยงานจัดสอบ A-Level ในประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับสมัครและจัดสอบ A-Level ในประเทศไทยคือโรงเรียนนานาชาติที่สอนโดยใช้ระบบอังกฤษแต่ละแห่ง โดยทำการเปิดสอบสำหรับนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนของตนเท่านั้นอย่างไรก็ตาม หากบุคคลภายนอกต้องการสอบ A-Level บางโรงเรียนก็ยินดีเปิดโอกาสให้เข้าสอบได้ ที่รู้จักกันดีได้แก่ Harrow International School และในปี 2560 นั้น British Council ก็รับสมัครสอบ AS และ A-Level สำหรับบุคคลทั่วไปด้วย
วิชาที่ Test Tutor เปิดสอน A-Level

 Test Tutor เปิดสอนวิชา A-Level แบบ Private หรือการจัดกลุ่มนักเรียนเองในวิชาต่อไปนี้

 1. Biology
 2. Business Studies
 3. Chemistry
 4. Mathematics
 5. Physics
 6. Studies English as a First Language

 ช่วงเวลาในการสอบ A-Level มีช่วงเวลาในการสอบปีละ 2 ครั้ง คือ

 • ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และตุลาคม-พฤศจิกายน
 • ช่วงเวลาการสมัครสอบ ช่วงการสอบ พค.- มิ.ย. ช่วงการสอบ ตค.-พย.
 • ช่วงปกติ ต้นเดือน ธค. – ต้นเดือน กพ. ต้นเดือน กค. – ต้นเดือน สค.
 • ช่วงสมัครล่าช้า ภายในเดือน กพ. ต้นเดือน สค. – ต้นเดือน กย.
 • รายงานผลคะแนนสอบ กันยายน กุมภาพันธ์ปีถัดไป
 • รับ Certificates เป็นทางการ พฤศจิกายน พฤษภาคมปีถัดไป