GAT

GAT

GAT (English)
Test Tutor  เปิดสอนวิชา GAT ในส่วนภาษาอังกฤษโดยข้อสอบมี 60 ข้อ คะแนนเต็ม 150 คะแนน ทั้งนี้ข้อสอบแต่ละข้อมีคะแนนไม่เท่ากัน โดยถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
1. Speaking (15 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 37.5 คะแนน)
                     ข้อสอบส่วนนี้ไม่ใช่การสอบพูด แต่เป็นการทดสอบโดยโจทย์จะให้ข้อความ
                     การสนทนาของบุคคลมา แล้วให้เราตอบว่าอีกคนหนึ่งควรจะโต้ตอบเช่นไร
                     ข้อแรกๆจะเป็นการโต้ตอบเพียงประโยคเดียว ส่วนข้อหลังๆเป็นการโต้ตอบ
                     กันที่ยาวขึ้น สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการตอบคำถามคือประโยคคำถามชนิดต่างๆนั้น
                     ใช้ในสถานการณ์ใด และจะต้องตอบแบบไหน รวมไปถึงสำนวน (Idiom) ต่างๆ
2. Vocabulary (12 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 4 ข้อ, ข้อละ 2.5 คะแนน 4 ข้อ และข้อละ 3.5 คะแนน 4 ข้อ รวม 30 คะแนน)
                    2.1 Odd one out: เป็นข้อสอบที่มีคำศัพท์ให้เลือก 4 ตัวโดยเราต้องหาข้อสอบ
                                                ที่ไม่เข้าพวกมาให้ได้ 1 ตัว (4 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน)
                    2.2 Meaning Recognition: ข้อสอบจะมีประโยคพร้อมคำศัพท์ที่ขีดเส้นใต้ไว้ให้อยู่ 1 คำ
                                                               จากนั้นจะมีตัวเลือก 4 ตัวที่มีคำคำนี้อยู่ด้วยในทุกตัวเลือก
                                                               หน้าที่ของเราคือหาว่าคำศัพท์ที่ให้ไว้ในโจทย์มีความหมาย
                                                               ตรงกับข้อใด เช่น คำว่า right อาจแปลว่า ขวา หรือถูกต้อง
                                                               หรือสิทธิก็ได้ หากโจทย์ให้มาว่า You have the right to vote
                                                               ในที่นี้แปลว่า มีสิทธิ ดังนั้นเราต้องไปหาในตัวเลือกว่าข้อไหน
                                                               ที่คำว่า right แปลว่าสิทธิได้บ้าง (4 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน)
                    2.3 Meaning in Context: คือการที่โจทย์ให้ประโยคมาโดยเว้นช่องว่างไว้ให้ 2 ช่อง
                                                            หน้าที่ของเราคือหาคำทั้งสองคำไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง
                                                            ซึ่งต้องเติมให้ถูกทั้ง 2 ช่องจึงได้คะแนน (4 ข้อ ข้อละ 3.5 คะแนน)
3. Reading (18 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 45 คะแนน)
                  3.1 การอ่านข้อความประกาศ: เช่น รับสมัครงาน โฆษณา ใบปลิว หรือการ์ตูน ซึ่งคำถาม
                                                                  ประเภทนี้มีจำนวนข้อไม่มากและมักหาคำตอบได้ค่อนข้างเร็ว
                  3.2 Passage: โดยมีทั้งแบบความยาวแบบกลางและความยาวแบบมาก ซึ่งในแต่ละเรื่อง
                                        จะมีคำถามเรื่องละ 5 ข้อซึ่งลักษณะคำถามที่ถามมีตั้งแต่ ถามความหมาย
                                        ของคำในเนื้อเรื่อง ถามวลีว่ามีความหมายอย่างไร หรือถาม main idea
4. Structure and Writing (15 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 37.5 คะแนน)
4.1 Error Identification: เป็นข้อสอบที่มีประโยคมาให้ประโยคหนึ่ง จากนั้นจะขีดเส้นใต้ที่คำ 4 คำในประโยคเพื่อให้เราหาว่าคำใดที่ผิดหลัก Grammar
4.2 Sentence Completion: ข้อสอบจะมีประโยคมาให้พร้อมกับเว้นช่องว่างไว้ให้เราเติมคำโดยต้องพิจารณาว่าคำใดเติมลงไปแล้วจะไม่ผิดหลัก Grammar และทำให้ประโยคสมบูรณ์
4.3 Improving Paragraph: ข้อสอบจะให้ประโยคมา 6 ประโยค โดยเราต้องนำประโยคมาเรียงกันให้ได้ 5 ประโยคที่มีเนื้อหาสอดคล้องตามลำดับกัน นั่นหมายความว่ามี 1 ประโยคที่ให้มาเกิน (ไม่ต้องตอบ)
ผลสอบ GAT นำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง 
ผลสอบ GAT สามารถนำไปยื่นสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัยทั้งแบบรับตรงและแอดมิชชั่นกลางนอกจากนี้หลักสูตรนานาชาติบางหลักสูตรก็เปิดรับผล GAT บ้างแล้ว
ช่วงเวลาในการสอบ

ติวรับรองผลหลักสูตร GAT