GRE

GRE

GRE คือข้อสอบพื้นฐานสำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหรัฐอเมริกา และหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในหลายประเทศทั่วโลก รวมไปถึงหลักสูตร MBA ด้วย แต่หลักสูตร MBA และสาขาด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินจะชอบผลสอบ GMAT มากกว่า เพราะ GMAT จะเน้นการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และการบริหาร ซึ่งตรงกับสายการเรียนมากกว่า ฉะนั้นก่อนสอบให้ศึกษาให้ดีว่าหลักสูตรที่น้องๆ สนใจต่อโทต้องการคะแนนสอบตัวไหน บางที่อาจจะต้องการทั้ง แบบเลยก็ได้
GRE จัดสอบโดย ETS เจ้าเดียวกับที่จัดสอบ TOEIC และ TOEFL ค่ะ ถ้าใครเคยสอบสองตัวนี้มาก่อนก็น่าจะคุ้นเคยกับระบบของ ETS แล้ว ซึ่งข้อสอบ GRE จะมี ประเภทคือวิชาทั่วไป ที่ใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อแทบทุกสาขา และ GRE แบบวิชาเฉพาะอีก วิชา ได้แก่ ชีวเคมี เซลล์และชีวโมเลกุล, ชีววิทยา, เคมี, วรรณกรรมภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, และจิตวิทยา ที่เป็นข้อสอบสำหรับคนที่สนใจเรียนต่อในสาขานั้นๆ ค่ะ ส่วนข้อมูลที่พี่นำมาให้ในวันนี้คือข้อสอบ GRE แบบทั่วไปหรือ GRE Revised General Test
ส่วนประกอบของข้อสอบ GRE
 1. Analytical Writing การเขียนเชิงวิเคราะห์

     มีทั้งหมด ข้อ คือเขียนแสดงความเห็นในหัวข้อที่ให้มา และเขียนโต้แย้งข้อมูลที่ให้มา ใช้เวลาสอบข้อละ 30 นาทีค่ะ

2. Verbal Reasoning การใช้เหตุผลทางลายลักษณ์อักษร

     ข้อสอบวัดความสามารถในการวิเคราะห์หาข้อสรุป ระบุสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อ การตีความซ้อน ทราบความหมายโดยนัย ความสามารถในการอ่านจับใจความ รวมไปถึงการนำความสามารถในการใช้เหตุผลมาประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ลักษณะของคำถามมี ประเภทดังนี้ค่ะ

     2.1 Reading Comprehension การอ่านแล้วตอบคำถาม ซึ่งมีทั้งแบบเลือกตัวเลือกเพียงข้อเดียว เลือกตัวเลือกเพียงหนึ่งข้อหรือมากกว่า และไฮไลท์ประโยคจากในบทความเลยค่ะ 

    2.2 Text Completion เติมคำลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ แต่ละข้ออาจจะมีช่องว่างหลายช่องก็ได้ แต่ต้องตอบให้ถูกครบทุกช่องจึงจะได้คะแนนในข้อนั้น

    2.3 Sentence Equivalence เลือก คำตอบที่เมื่อเติมในช่องว่างช่องเดียวกันแล้ว ประโยคจะให้ความหมายเหมือนเดิม

3. Quantitative Reasoning การใช้เหตุผลเชิงปริมาณ

     ข้อสอบวัดความเข้าใจในข้อมูลเชิงปริมาณ ความสามารถในการแปลข้อมูลตัวเลข การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งโจทย์คณิตศาสตร์เหล่านี้จะเป็นระดับม.ปลายบ้านเรา ไม่ยากมาก ขอแค่ให้แปลโจทย์ก็พอค่ะ โดยลักษณะคำถามจะมี ประเภท

     3.1 Quantitative Comparison การเปรียบเทียบปริมาณข้อมูล ชิ้น ว่าชิ้นไหนมากกว่า หรือน้อยกว่า หรือเท่ากัน

     3.2 Multiple-choice — Select One Answer Choice เลือกตอบ ตัวเลือก

     3.3 Multiple-choice — Select One or More Answer Choices เลือกตอบ ตัวเลือกหรือมากกว่า

     3.4 Numeric Entry เติมคำตอบเป็นตัวเลข  สามารถใช้เครื่องคิดเลขที่โปรแกรมมากับข้อสอบกดส่งผลลัพธ์ได้เลย โดยไม่ต้องพิมพ์คำตอบใหม่

     Quantitative Reasoning จะแบ่งเป็น ชุด ซึ่งทั้งสองชุดจะมีคำถามทั้ง ประเภทนี้เหมือนกัน รวมๆ กันได้ชุดละ 20 ข้อ ใช้เวลาทำชุดละ 35 นาทีค่ะ

4. Unscored
     คือว่าที่ข้อสอบในอนาคต ที่ ETS นำมาให้ลองนำก่อน เพื่อดูว่าเหมาะใช้เป็นข้อสอบในอนาคตหรือไม่ ส่วนนี้ไม่เก็บคะแนนค่ะ

5. Research
     ส่วนที่ ETS ขอเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบ เพื่อนำไปทำวิจัย และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาข้อสอบในอนาคต

     ลักษณะการสอบ GRE จะเริ่มด้วยข้อสอบ Analytical Writing และจบด้วย Research เสมอ ส่วนสามอันตรงกลางนั้น จะสลับกันมาในลำดับใดก็ได้ อาจจะเริ่มจาก Unscored ก่อน แล้วค่อยสอบเลข ก่อนจะสอบภาษาก็ได้ค่ะ

     ใช้เวลาสอบจริง ชั่วโมง 45 นาที แต่เมื่อรวม Unscored และ Research ก็จะเพิ่มกลายเป็นประมาณ ชั่วโมงค่ะ

     หมายเหตุ ข้อสอบในส่วนของ Verbal Reasoning และ Quantitative Reasoning ถ้าข้อใดมีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า ตัวเลือก จะได้คะแนนในข้อนั้นก็ต่อเมื่อตอบครบและถูกต้องทุกช้อยส์ค่ะ

     ข้อสอบ GRE ตอนนี้เป็นฉบับปรับปรุงใหม่เมื่อปี 2011 ที่แม้จะใช้ระบบ Computer Adaptive Test เหมือนเดิม แต่ลักษณะของข้อสอบจะต่างไปจากเดิมค่ะ เดิมคือเริ่มด้วยข้อสอบความยากปานกลาง ถ้าตอบถูก คอมพิวเตอร์จะนำคำถามที่ยากขึ้นมาให้ทำเป็นข้อถัดไป แต่ถ้าตอบผิดจะได้ข้อที่ง่ายลง และคะแนนน้อยลงแทน

     ส่วนแบบปัจจุบันนั้นคือ ข้อสอบ Verbal Reasoning และ Quantitative Reasoning ที่ต่างก็มี ชุดเหมือนกัน โดยชุดแรกจะเป็นความยากระดับกลางทั้งหมด เมื่อทำเสร็จคอมพิวเตอร์จะประมวลผลว่า ข้อสอบชุดที่ นั้นควรยากขึ้นหรือง่ายลง นอกจากนี้ GRE รูปแบบใหม่ยังอนุญาตให้ข้ามบางข้อไปก่อน และวนกลับมาทำใหม่ได้ เมื่อยังอยู่ในชุดเดิมด้วยค่ะ (เมื่อก่อนข้ามไม่ได้เลย)

คะแนนเต็มของ GRE

Analytical Writing มีช่วงคะแนนอยู่ที่ 0.5 – 6 คะแนน

     Verbal Reasoning และ Quantitative Reasoning มีคะแนนส่วนละ 130 – 170 คะแนน

     โดยคะแนนพวกนี้เป็นเปอร์เซนไทล์ค่ะ แม้จะตอบไม่ถูกเลยซักข้อ ก็ยังได้ส่วนละ 130 คะแนน ส่วนคนที่ได้ 170 คะแนนเต็ม ก็ไม่ได้หมายความว่าตอบไม่ผิดเลยแม้แต่ข้อเดียว

     ผลคะแนนจะออกประมาณ 10 – 15 วันหลังวันสอบ แต่ยังไม่รวมระยะเวลาการขนส่งใบคะแนนไปยังมหาวิทยาลัยที่เลือกไว้นะคะ ดังนั้นก่อนสอบก็คำนวณให้ดีว่าใบคะแนนจะไปถึงมหาวิทยาลัยที่เราเลือกไว้ทันรึเปล่า

     ผลคะแนนสามารถเก็บไว้ได้ ปีค่ะ ถ้ายังคิดไม่ออกว่าจะเอาไปสมัครเรียนที่ไหน ก็สอบเก็บไว้ก่อนได้

การสมัครสอบของ GRE

สามารถสมัครได้ทางเว็บของ ETS ค่ะ http://www.ets.org/gre/revised_general/register

     ค่าสอบ $185

     สถานที่สอบในไทยคือที่ศูนย์ Institute of International Education อาคารมณียา กรุงเทพ (ใกล้BTS ชิดลม)

     เวลาสอบคือรอบเช้า 9.00 น. และรอบบ่าย 13.00 น. ค่ะ ส่วนวันที่มีสอบในปีนี้ (2013) คือ

 หมายเหตุ วันสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้เช็คจากในเว็บตอนที่สมัคร

ใครที่สนใจไปเรียนต่อปริญญาโท หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษ ก็ลองตรวจสอบคุณสมบัติก่อนว่าสาขานั้นต้องการผลสอบ GRE ด้วยหรือไม่ และมีคะแนนขั้นต่ำด้วยรึเปล่า จากนั้นก็ฟิตสมองให้พร้อมก่อนจะไปสมัครสอบค่ะ ซึ่งถ้าสอบครั้งแรกคะแนนยังไม่เป็นที่พอใจ สามารถสอบใหม่ได้ถึง 5 ครั้งต่อปีเลยนะคะ แต่ว่าต้องเว้นระยะระหว่างการสอบแต่ละครั้ง 30 วัน

ส่วนเรื่องของเทคนิคนั้น ขอให้ตั้งสมาธิดีๆ ตอนทำค่ะ ทำไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนและวนกลับมาใหม่ (ต้องยังอยู่ในชุดเดิมนะ) นอกจากนี้ให้เตรียมความพร้อมรับข้อสอบความยากระดับกลางไว้ด้วย ทำคะแนนชุดที่ 1 ให้ได้เยอะๆ ก็จะมีแนวโน้มที่คะแนนรวมออกมาดีแล้ว