IELTS

IELTS คืออะไร ?IELTS หรือ International English Language Testing System คือข้อสอบภาษาอังกฤษที่นักศึกษาจะต้องสอบเพื่อศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ปัจจุบันนี้ยังได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และยังใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกคนเข้าทำงานในประเทศที่กล่าวมาข้างต้นอีกด้วย และสำหรับพยาบาลสามารถใช้คะแนนสอบในการสมัครผ่านองค์กร CGFNS และ ICHP เพื่อเข้าทำงานในสหรัฐอเมริกา ส่วนนักศึกษาไทยนั้นส่วนใหญ่มาสอบเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศสอบ IELTS ที่ไหนดี

ข้อสอบ IELTS มีการจัดสอบทั่วโลก โดยสถาบัน British Council และ IDP Education Australia ในประเทศไทย British Council ตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ กรุงเทพฯ และที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วน IDP Education Australia สำนักงานหลักตั้งอยู่ที่สีลม กรุงเทพฯ โดยมีศูนย์สอบอยู่ที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ หาดใหญ่ และขอนแก่น ซึ่งไม่ว่าสอบที่ไหน สามารถนำผลไปใช้ได้ทั่วโลกเหมือนกันการสอบ IELTS ไม่มีเกณฑ์การสอบผ่านหรือสอบตก แต่ละสถาบันจะกำหนดเกณฑ์ของคะแนน IELTS ที่ต้องได้ไว้ต่างกัน ให้สอบถามกับทางมหาวิทยาลัย, หน่วยงาน หรือสถาบันที่คุณต้องการสมัครเพื่อดูว่าคุณจะต้องได้คะแนนเท่าไร ข้อมูลนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะรู้ แต่ก็มีหลักกว้างๆ อยู่ว่า ถ้าจะสมัครเข้าเรียนต่อหรือไปทำงานจะต้องได้ BAND 6.5 และถ้าจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศจะต้องได้ BAND 5.5 ขึ้นไป

หน่วยงานรับผิดชอบ ค่าสอบและสถานที่สอบ IELTS หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดสอบ IELTS ในประเทศไทยประกอบไปด้วย 2 ศูนย์ทดสอบอันได้แก่

  1. บริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย โทร 02 657 5678 ศูนย์ทดสอบในกรุงเทพฯอยู่ที่โรงแรมแลนด์มาร์ค นอกจากนี้ยังมีศูนย์สอบที่เชียงใหม่ ภูเก็ตและขอนแก่น
  2. IDP Education Service โทร 02 638 3111 ศูนย์ทดสอบในกรุงเทพฯอยู่ที่อาคารซีพี (สีลม) หรือใกล้เคียงศูนย์สอบในต่างจังหวัดอยู่ที่เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ตและขอนแก่น